ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       เป็นศูนย์บริการวิชาการในการจัดฝึกอบรม สัมมนา และเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการธุรกิจและการเป็นที่ปรึกษาในการจัดการกลยุทธ์องค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร คณาจารย์ และทีมงานที่มีความมืออาชีพ ในการเป็นที่ปรึกษาและการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

"พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร"

       ความสำเร็จขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนา "คน" หรือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้สามารถพัฒนา "งาน" ที่ปฏิบัติมีคุณภาพและเกิดปะะสิทธิภาพ จะนำไปสู่การพัฒนา "องค์กร" ให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น และยังยืนต่อไ


อบรม สัมมนา กิจกรรม


  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุ
  • Road to Luang Prabang : เปิดเส้นทางธุรกิจสู่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

    DITP AEC Club Business Matching and Networking : (กลุ่มธุรกิจสินค้าสปา สุขภาพ และความงาม)
    ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2560 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  • หลักสูตรอบรมในองค์กร In-Houses Training ท่านสามารถขอรายละเอียดหลักสูตรอบรมในองค์กร In-Houses Training Online เจ้าหน้าที่จะรีบส่งรายละเอียดพร้อมติดต่อท่านโดยด่วนที่สุด

  • เสริมเขี้ยวเล็บ ปรับกลยุทธ์การบริหาร สู่ HR 4.0


  • ศูนย์วิทยบริการ จัดอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" ให้กับหน่วยงานภายในกระทรวงการคลัง ระหว่างปี 2556 - 2560 จำนวน 9 รุ่น มีผู้บริหารเข้าอบรมจำนวนมากกว่า 500 คน
Visitors: 18,163