ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       เป็นศูนย์บริการวิชาการในการจัดฝึกอบรม สัมมนา และเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการธุรกิจและการเป็นที่ปรึกษาในการจัดการกลยุทธ์องค์กรจากผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร คณาจารย์ และทีมงานที่มีความมืออาชีพ ในการเป็นที่ปรึกษาและการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

"พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร"

       ความสำเร็จขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนา "คน" หรือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้สามารถพัฒนา "งาน" ที่ปฏิบัติมีคุณภาพและเกิดปะะสิทธิภาพ จะนำไปสู่การพัฒนา "องค์กร" ให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น และยังยืนต่อไ

Visitors: 19,475