ความเป็นมา

      

       มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 40 ปีจัดได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้จากนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อให้มีความพร้อมความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีให้ก้าวนำทันสมัยอย่างต่อเนื่องได้
       ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์วิทยบริการ”โดยมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือนำศักยภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแต่ละแขนงวิชา ประกอบกับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนประชาชน และสังคม ด้วยการให้บริการความรู้ เชิงวิชาการในรูปแบบของการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
 
พันธกิจ (Mission)
เสริมสร้างความสำเร็จแก่ท่าน...คือ คำมั่นสัญญาของเรา 
“To Build Up Your Success… Is Our First Commitment”
       เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรทุกระดับในองค์กรรวมถึงประชาชนทั่วไปในสังคมทุกระดับชั้น โดยใช้ศักยภาพบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในทุกแขนงวิชา ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การยกระดับเป็นสถาบันการศึกษาที่เพียบพร้อมไปด้วยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
 
ปรัชญา (Philosophy)  “มุ่งเน้นการให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ”
       เผยแพร่สู่ประชาชน องค์กรธุรกิจ และสังคมทั่วไปในรูปแบบของการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับชั้นได้รับความรู้ทุกแขนงวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการควบคู่ไปกับการนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร หรือหน่วยงานตลอดจนถึงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “Leader of the Contemporary Academic Service”
       ก้าวเป็นผู้นำของการเป็นศูนย์รวมการเผยแพร่ความรู้ และให้บริการทางด้านวิชาการ ในแขนงต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในทุกระดับขององค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนครอบคลุมประชาชนในสังคมทุกระดับของประเทศ
 
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน (Objectives)
1. มุ่งให้บริการความรู้ในเชิงวิชาการและปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและผู้บริหารในองค์กร ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน อย่างมีระบบ
2. มุ่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการแก่สังคมในทุกแขนงวิชาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
3. มุ่งสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ โดยประสานงานและสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่างๆ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่สังคมภายนอก เพื่อนำไปสู่การยกระดับเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
5. มุ่งก้าวสู่การเป็นผู้นำของหน่วยงานสถาบันการศึกษาเอกชน ที่เน้นค้นคว้าและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 
Visitors: 30,444