งานบริการหน่วยงาน

หลักสูตรฝึกอบรม In house Training

                หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่สอดคล้องกับนโยบาย และความต้องการของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานของพนักงานในองค์กร อันเป็นเป้าหมายมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

หลักสูตรฝึกอบรม Public Training

                หลักสูตรฝึกอบรม บุคคลภายนอกเป็นการจัดโครงการฝึกอบรมสู่ธารณชนทั่วไป ซึ่งมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว โดยจะมีหลักสูตรหลากหลายที่สอดคล้องกับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึงเน้นบุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆ ที่ให้ความสนใจส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

งานบริการจัดฝึกอบรม OutsourceTraining

                การให้บริการในการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยองค์กรมอบหมายงาน มาดำเนินการแทน และเป็นผู้กำหนดและควบคุมกำกับงานทุกส่วนตั้งแต่นโยบายไปจนถึงการปฏิบัติงานในทุก ๆ ขั้นตอน

 

งานที่ปรึกษาให้การวิจัยและการสืบค้นข้อมูล

                วิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจให้คำปรึกษา นำเสนอรูปแบบงานวิจัยธุรกิจ แก้ปัญหา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้ได้ผลและประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร

Visitors: 30,443