บุคลากร

   

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อีเมล์

ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา

ผู้อำนวยการศูนย์

02 579 1111 ต่อ 2292

nilubon.si@spu.ac.th 

 

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

อีเมล์

นายชานนท์  สุราภา

ผู้จัดการโครงการ

02 579 1111 ต่อ 229-3

089 889 7109

chanon.su@spu.ac.th

 

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

อีเมล์

นางสาวนริศรา โหรากุล

เจ้าหน้าที่โครงการ

02 579 1111 ต่อ 2292-3

089 670 4367

narisara.ho@spu.ac.th

 

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

อีเมล์

นางสาววีนัส เชื้อเมือพาน

เจ้าหน้าที่โครงการ

02 579 1111 ต่อ 2292-3

088 893 4431

venus.ch@spu.ac.th

 

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อีเมล์

นางสาวเหมือนฝัน เฉลิมวัฒน์

เจ้าหน้าที่โครงการ

02 579 1111 ต่อ 2292-3

muanfan.ch@spu.ac.th
Visitors: 30,770