กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงการ  “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน”

 

   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ  “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน”กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ “7 ข้อควรรู้มาตรฐานเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา และมีแนวคิดเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน เพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สินให้มีความน่าเชื่อถือ และมีความโปร่งใสมากขึ้น  โดยผลักดันให้มีการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการ 3 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย (1) สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ (2) ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ และ (3) เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและสร้างโอกาสทางการตลาด ซึ่งการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสหวิทยาการ เช่น กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงินและการบัญชี การบริหารจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้อาศัยได้อย่างโปร่งใสและครบถ้วน

         ดังนั้น โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ประเภทอาคารชุด บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน จะสามารถช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นเครื่องมือในการ ตรวจประเมินคุณภาพธุรกิจด้วยตนเองและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจต่อไป สามารถขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ให้มีความเข็มแข็งและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

นอกจากนี้ สถานประกอบการ จำนวน 45 ราย ที่ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จะได้รับการปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้ง สถานประกอบการที่ผ่านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ จะได้รับวุฒิบัตรพร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรณีศึกษา 

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาวโหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ  http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/file_homeWS.pdf

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทรศัพท์ 02 579 1111 ต่อ 2292-3 หรือ 089-670-4367

โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2432 อีเมล์ narisara.ho@spu.ac.th

Visitors: 23,882