โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร

          พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst,  Cloud computing, Internet of Thing สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบหมายให้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้บริหารโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะ และยกระดับความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรด้าน IT มีความชำนาญรวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคง ให้กับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จัดอบรมจำนวน 5 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตร Security : ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย, หลักสูตร System Analyst : การวิเคราะห์ระบบ, หลักสูตร Business Analyst : การวิเคราะห์ธุรกิจ, หลักสูตร Cloud Computing : การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และหลักสูตร Internet of Things : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สถานที่อบรม กรุงเทพฯ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ โดยศูนย์วิทยบริการ รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครอบรมและบริหารโครงการ

ข้อมูลประกอบการจัดอบรม

รายละเอียดโครงการ     

การสมัครเข้าอบรม 

รายชื่อผุ้เข้าอบรม    

เอกสารประกอบการอบรม  

 

รายละเอียดการจัดอบรม

 

หลักสูตร “Security” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2559  

ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) กรุงเทพฯ  

คลิกรายละเอียด รูปภาพการอบรม..........................

หลักสูตร“Business Analyst”รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) กรุงเทพฯ

คลิกรายละเอียด รูปภาพการอบรม..........................

   

หลักสูตร “Internet of Things” รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

คลิกรายละเอียด รูปภาพการอบรม..........................

หลักสูตร “System Analyst” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่  13 - 18  มิถุนายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

คลิกรายละเอียด รูปภาพการอบรม..........................

 

 

 หลักสูตร “Cloud Computing ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่  14 - 19  มิถุนายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

คลิกรายละเอียด รูปภาพการอบรม..........................

 หลักสูตร“Business Analyst”รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่  20 - 25  มิถุนายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

คลิกรายละเอียด รูปภาพการอบรม..........................

 

หลักสูตร “System Analyst” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่  28 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 2559

คลิกรายละเอียด รูปภาพการอบรม..........................

 

หลักสูตร “Internet of Things” รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 5 - 10 กรกฏาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 2559

คลิกรายละเอียด รูปภาพการอบรม..........................

   
 

หลักสูตร “Cloud Computing ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่  12 - 17  กรกฏาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

คลิกรายละเอียด รูปภาพการอบรม..........................

 

หลักสูตร “Security” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 25 - 30 กรกฏาคม 2559  

ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) กรุงเทพฯ  

คลิกรายละเอียด รูปภาพการอบรม..........................

   
Visitors: 26,480