โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแอนิเมชั่น (อาชีพเกม)

\

ความเป็นมาของโครงการ
       นับแต่อดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษามีความรู้ในด้านวิชาการที่ดีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นประเทศไทยจึงใช้ระบบคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นสิ่งวัดระดับความสามารถของบุคคลและเป็นสิ่งสำคัญในการจ้างงานทั้งในภาครัฐและเอกขนมาโดยตลอด เมื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรับผู้จบการศึกษาที่มีความรู้ทางวิชาการเข้ามาทำงานแล้วต้องทำการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้บุคลากรใหม่มีสมรรถนะที่จะสามารถทำงานให้กับองค์กรได้ต่อไป ซึ่งต้องใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก แต่หลังจากที่ยุคสมัยได้มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงภาวการณ์ในปัจจุบัน ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งโดยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเดิม ส่วนบุคลากรใหม่ก็ต้องมีความสามารถและสมรรถนะเพียงพอที่จะเริ่มงานได้ทันทีเช่นเดียวกัน จะมีความรู้แต่ในเชิงวิชาการเช่นเดียวกับในอดีตไม่ได้ ซึ่งในหลายประเทศได้ทำการพัฒนาระบบฐานสมรรถนะบุคคลซึ่งรู้จักกันดีในนาม “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” มาอย่างต่อเนื่องและบางประเทศได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วเช่นกัน

       นอกจากนั้นจากการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC จะทำให้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมี ประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน อันจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้าย แรงงานเพื่อทำงานระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือระบบคุณวุฒิวิชาชีพมารองรับ ดังนั้นจึงเห็นความดำเนินโครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บุคลากรในกลุ่มอาชีพต่างๆ จะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด

จุดมุ่งหมายของโครงการ
      จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัล คอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน ที่เหมาะสมในการใช้ประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป


วัตถุประสงค์ของโครงการ
      1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

      2. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำพัฒนา และเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
      3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน

อาชีพที่ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพที่ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน จำนวน 3 อาชีพ ดังนี้ .     1. อาชีพ นักพัฒนา​โปรแกรมเกม (Game Programmer)

      2. อาชีพ นักออกแบบเกม (Game Designer)
      3. อาชีพ นักออกแบบศิลปะ​เกม (Game Artise)


แผนการดำเนินโครงการ

เดือน

การดำเนินงาน

เดือน 1

การเตรียมการดำเนินโครงการ

เดือน 2

-  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการบุคลากรในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทางสื่อช่องทางต่างๆ
-  ประสานงานกับผู้ประกอบการบุคลากรในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและบุคคลโดยทั่วไป เพื่อเชิญเข้าร่วมการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
-  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเป้าหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
-  นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์กรอบ วิธีการ แผนการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาหรือแนะนำแนวทางและรับฟังความคิดเห็น จากคณะรับรอง มาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน ผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง

เดือนที่ 3-6

-   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อจัดทำแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Analysis)
-  จัดประชุมรวมทั้งให้คำปรึกษาหรือแนะนำแนวทางเชิงปฏิบัติการแก่คณะทำงานเพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
-  เสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อคณะรับรองมาตรฐานอาชีพเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
-   จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน
-  เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

เดือนที่ 7-10

-   จัดทำการประเมิน เครื่องมือประเมินและข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
-   วิเคราะห์มาตรฐานอาชีพเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินในแต่ละหน่วยสมรรถนะ
-  กำหนดวิธีการประเมินและสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินตามแนวทางการประเมินในทุกขั้นตอน]
-   จัดทำข้อสอบข้อเขียนทดสอบความรู้ให้ครอบคลุมทุกเกณฑ์การปฏิบัติงานพร้อมทั้งแนวคำตอบ
-   ประเมินคุณภาพของเครื่องมือประเมินและข้อสอบ

เดือน 11-12

จัดทำและประเมินเครื่องมือการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการบุคลากรในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ทางสื่อช่องทางต่างๆ

 

คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ ประกอบด้วย
      1. ผู้แทนกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคม
      2. ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือกระทรวงแรงงาน
      3. ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA)
      4. ผู้แทนสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
      5. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
      6. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
      7. ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
      8. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกม
      9. ผู้เชี่ยวชาญด้านเกม

 
กลุ่มเป้าหมาย
     
 กลุ่ม 1 เข้าร่วมการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเป้าหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

       ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและบุคคลโดยทั่วไป จำนวน  60 คน
       กลุ่ม 2 เข้าร่วมรับฟังข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ ตามกรอบ วิธีการ แผนการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาหรือแนวทางและรับฟังความคิดเห็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน ผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง 
       ประกอบด้วย สมาคม สมาพันธ์ ชมรม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน
       กลุ่ม 3 เข้าร่วมประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น
       ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ อาทิเช่น สมาคม สมาพันธ์ ชมรม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 50 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้จัดการโครงการ
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล จิราพงษ์    คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เลขานุการโครงการ
      2. นางสาวธิติรัตน์ เจียมบุญศรี                 ผู้จัดการคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ประสานงานโครงการ 
      3. นายชานนท์ สุราภา                             ผู้จัดการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
      4. นางสาวนริศรา โหรดากุล                    หัวหน้าโครงการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


การติดต่อประสานงาน
สถานที่ติดต่อ
      คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11 ชั้น 6)
      2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
     โทรศัพท์ 02 579 1111 ต่อ 2000

ผู้ประสานงาน
      นายชานนท์ สุราภา             ผู้จัดการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
      โทรศัพท์ 095 905 5596
      อีเมล      trainingspu@spu.ac.th

Visitors: 30,444