MINI HRM 12

 

    “ประเทศไทย 4.0”  เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานขององค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทุกภาคส่วน

    การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะต้องมีการเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงจะต้องเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล ความรอบรู้ นวัตกกรมทางความคิด และเทคโนโลยีดิจิตอล เป็นหนึ่งเดียวกับการขับเคลื่อนธุรกิจ การบริหารงาน ละการบริหารคน

 

ครบทุกเรื่องด้าน HR สู่การเป็น HR มืออาชีพ

  • บทบาท HR ยุค Thailand 4.0 และบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
  • การจัดการองค์กร (OD) การวางแผน (HRM) การพัฒนา (HRD)
  • การสรรหา การคัดเลือก และการว่างจ้างให้เหมาะสมกับองค์กร
  • การบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
  • Competency ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร การพัฒนารายบุคคล และการวางแผนเส้นทางอาชีพ
  • Competency ในประเมินผลงาน และการประเมินผลปฏิบัติงานรายบุคคล
  • การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างประสิทธิภาพสู่ความยั่งยืน
  • กฏหมายแรงงานในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารแรงงานสัมพันธ์
  • การสร้างความรัก ความผูกพัน และความภักดีต่อองค์กร
  • ระบบสารสนเทศในการบริหารงาน HR 

 

อบรมทุกวันเสาร์ 10 สัปดาห์ (60 ชั่วโมง)

- ระหว่างวันที่ 22 เมษายน–24 มิถุนายน 2560

ศึกษาดูงานองค์ที่มีการบริหารจัดการด้าน HR ที่มีชื่อเสียง (6 ชั่วโมง)

- จำนวน 2 องค์กร (วันอังคาร หรือวันพฤหัสบดี)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

TEL : 086 352 6860

LINE ID : trainingspu

www.trainingspu.com 

www.facebook.com/trainingspu

สนใจหลักสูตร กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียด

MINI HRM รุ่น 12

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ
Visitors: 19,707