ปี 2560


โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม

 หลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหารงาน"

 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

ณ วัดถ้ำเขาวงศ์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ศูนย์วิทยบริการ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดถ้ำเขาวงศ์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีข้าราชการและบุคลากรจากกรมสรรพากร เข้าร่วมโครงการจำนวน 66 คน

Visitors: 18,981