นบก.รุ่นที่ 4/2560

1.แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การฝึกอบรม 

2.การแต่งกาย

3.กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 

4.กำหนดการพิธีเปิดการอบรม วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Grand Ballroom B ชั้น 5 โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

5.กำหนดการศึกษาดูงานและกิจกรรมต่างจังหวัด : ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี

6.กำหนดการศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ : ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงราย

7.รายชื่อผู้เข้าอบรม นบก. รุ่น 4/2560

8.แผนที่ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 


แบบฟอร์มรายงานการศึกษากลุ่ม1. แบบฟอร์มรายงาน                    


2. แนวคิดทฤษฎี CIPP                   


3. แนวคิดทฤษฎี SWOT ANALISI      
Visitors: 23,186